2019-01-10 12:47:55
ZARZĄDZENIE  Nr. 3/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 10 stycznia 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z póż. zm.), art.37 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r , poz. 2204 z póż. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.1490) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Krzywiu zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni 0,8800 ha położoną w miejscowości Krzywie w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni 0,8800 ha  położonej w Krzywiu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.  Tomasz Ośka       - Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik  - członek
3.  Iwona Skoczylas  - członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ”  stanowiący załącznik nr. 1 do zarządzenia.
 
§ 4
 
Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Regulamin pobierz
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-09 09:29:15
ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 
  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.  
Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Wzór wniosku pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-04 12:00:32
Zarządzenie Nr 2/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 4 stycznia 2019r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierzkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok (Dz .Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 6084)
 
Zarządzam, co następuje:

 
§ 1

Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
§ 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
  1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice
  2. umieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
  3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Formularz oferty pobierz
Harmonogram realizacji pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-03 14:33:03
ZARZĄDZENIE Nr. 1/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 3 stycznia 2019 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na  dzierżawę pomieszczeń  usytuowanych w budynku na działce nr.160/6 w  miejscowości Terpentyna , powołania Komisji  Przetargowej oraz regulaminu  przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku  poz.994 ) oraz § 9 Uchwały Nr. XVIII/98/2008 ze zm. Rady Gminy Dzierzkowice z dnia  4 lipca  2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam przetarg I ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń usytuowanych na działce nr. 160/6  w miejscowości  Terpentyna,  Gm. Dzierzkowice.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.  Tomasz Ośka - Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik  - członek
3.  Iwona Skoczylas  - członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu” , stanowiącym  załącznik nr. 1 do zarządzenia.
§ 4
 
Zatwierdzam  „ Regulamin przetargu” , stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  .
Załączniki


Opis
Załącznik nr 1 do Zarządzenia pobierz
Załącznik nr 2 do Zarządzenia pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-02 12:41:29
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
 
PODROGRAM2018
 
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-02 09:27:57
Nie co dzień mieszkańcy gminy Dzierzkowice mają okazję posłuchać pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu zagranicznych artystów. W niedzielę 30 grudnia taką muzyczną ucztę zafundowali im członkowie zespołu "Grodzieńskie Słowiki", działającego przy Zjednoczeniu Społecznym "Klub Polskiej Tradycji Narodowej" w Grodnie.Przez prawie godzinę w miejscowym kościele rozbrzmiewały przede wszystkim utwory, nawiązujące do Bożego Narodzenia, ale nie brakowało również pieśni patriotycznych i innych propozycji, które mają w swoim repertuarze artyści z Białorusi.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-12-28 07:18:16
Na ostatniej w tym roku sesji, w piątek 28 grudnia, radni gminy Dzierzkowice uchwalili budżet na 2019 rok. Przyjęta przez radę uchwała zakłada prawie 24 miliony 740 tysięcy złotych dochodów, w tym ponad 4 miliony 800 tysięcy to dochody majątkowe i ponad 23,5 miliona wydatków, w tym prawie 5 milionów 600 tysięcy stanowią wydatki majątkowe.- Planowana nadwyżka w wysokości około 1 miliona 700 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań, zaciągniętych w poprzednich latach, dzięki czemu mogliśmy realizować kilka ważnych inwestycji.
 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-12-20 08:18:36
Mieszkańcy gminy Dzierzkowice od nowego roku będą inaczej segregować śmieci. Nowe zasady zostają wprowadzone ze względu na zmienione przepisy ustawowe. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów będzie się zajmować ta sama firma co dotychczas, ale za większe pieniądze.Dotychczasowa umowa na odbiór śmieci kończy się 31 grudnia, a nowa będzie podpisana w najbliższych dniach. - Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma, która wykonuje te usługi teraz i która była jednym z dwóch oferentów startujących w przetargu. Wybraliśmy ofertę tańszą, ale i tak jest ona o ponad 260 tysięcy wyższa niż pierwotnie zakładaliśmy. Nie ma jeszcze decyzji czy będzie mieć to wpływ na wysokość opłat śmieciowych - mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski. 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc czerwiec 2019 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 

 

326337329317308302334310314301325

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]