• 20 listopad 2023 13:46

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XLI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2023r. (wtorek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                      Dariusz Latos

 

 

 

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD  XLI SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 28 listopada 2023 roku

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku
 5. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 6. Informacja o działalności kulturalnej GOK i biblioteki gminnej.
 7. Informacja o realizacji zadań oświatowych.
 8. Analiza oświadczeń majątkowych
 9. Informacja o wykonaniu planów dochodów budżetu gminy na podstawie realizacji uchwał podatkowych i opłat lokalnych za I półrocze 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Dzierzkowice na lata 2024-2028
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia stanowiska Rady Gminy Dzierzkowice w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie gminy Dzierzkowice
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dzierzkowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026
 19. Wolne wnioski
 20. Omówienie  spraw bieżących
 21. Interpelacje , zapytania
 22. Zakończenie obrad sesji