• 02 grudzień 2008 13:34

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W tym celu został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowiach

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

- praca socjalna.

 


Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje:

 

 

 

Ewa Morska - Kierownik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 

 

 

 

-Bożena Łazarz - pracownik socjalny

-Anna Szałęga - pracownik socjalny

-Krzysztof Dudek- pracownik socjalny

-Aneta Grzywacz - pracownik socjalny(świadczenia rodzinne)

-Katarzyna Jachim- księgowa

-Krystyna Siemionek- opiekunka

-Justyna Mikita - referent ds. świadczeń