• 03 grudzień 2008 09:05

Gmina Dzierzkowice ma charakter typowo rolniczy. Rolnictwu sprzyjają warunki naturalne: klimat odznaczający się wysokimi średnimi wartościami temperatury powietrza, długim okresem wegetacji i okresem bez przymrozków, a także dobre gleby lessowe należące w przeważającej części do kompleksu pszennego i żytniego bardzo dobrego.

 

 

Kosztem upraw tradycyjnych w ostatnich latach dużą powierzchnię zajęły plantacje krzewów jagodowych (porzeczek i malin) oraz truskawek.

 

Gmina Dzierzkowice na tle innych gmin wyróżnia się dużym udziałem gospodarstw specjalizujących się w hodowli drobiu. Inną istotna rolę w gospodarce odgrywa także rybactwo. Znajdują się tu dwa kompleksy stawów, w których hodowane są karpie.

Ze względu na dużą lesistość ważną dziedziną gospodarki jest również leśnictwo. Większość lasów stanowią lasy gospodarcze, gdzie pozyskuje się duże ilości drewna.

 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 140 podmiotów gospodarczych, z czego 20 zajmuje się produkcją, 60 handlem i 60 usługami.

Gmina wykorzystując cały swój potencjał aplikuje o dostępne środki zewnętrzne. W roku 2003 sfinalizowana została inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzkowice Podwody i Wyżnianka oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków, która w 50% finansowana była z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, programu pod egidą Banku Światowego. Pozyskanych zostało ponad 850 tys. zł.

Gmina bierze udział również w różnego rodzaju konkursach. Dotychczasowe osiągnięcia to I miejsce na szczeblu wojewódzkim i III miejsce na szczeblu ogólnopolskim dla wsi Ludmiłówka w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na najbardziej zadbaną wieś, oraz w 2001r. nagroda Prezesa Zarządu w II edycji konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategorii na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w kwocie 200 tys. zł. z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej.

Oferta inwestycyjna

Gmina oferuje i zachęca do inwestowania na swoim terenie. Posiadamy wiele obiektów, a także atrakcyjne tereny na prowadzenie dużych rozmiarów produkcji i usług.

Na terenie gminy znajdują się wciąż niewykorzystane walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjne. Czyste środowisko, woda, powietrze, zdrowa ekologicznie żywność to atuty mogące sprzyjać rozwojowi agroturystyki. Duży potencjał bazy produkcyjnej, wolne zasoby ludzkie oraz niezagospodarowane tereny rekreacyjne i turystyczne niech będą zachętą dla inwestorów, na których czekają również bardzo duże ulgi w podatkach lokalnych, jak również pomoc w sprawach organizacyjnych i prawnych ze strony gminy.