• 13 grudzień 2023 11:35

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XLII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023r. (środa) o godz. 10 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

 

                                                             

                                                                                           Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XLI  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu  20 grudnia 2023 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierzkowice na lata 2024-2028
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzkowicach-Woli
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice dotychczasowemu dzierżawcy.
 3. Wolne wnioski.
 4. Omówienie  spraw bieżących.
 5. Interpelacje, zapytania,
 6. Zakończenie obrad sesji.
 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 8. Odczytanie Opinii Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Mienia  Komunalnego
 9. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie budżetu gminy na 2024 rok.
 10. Wystąpienie Wójta Gminy
 11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
 12. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z wniesionymi poprawkami
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok
 14. Odczytanie projektu uchwały.
 15. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
 16. Wystąpienie Wójta Gminy
 17. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
 18. Głosowanie nad projektem uchwały