• 16 czerwiec 2023 12:45

 

Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy   Dzierzkowice

 

Zadanie realizowane w roku 2023-2024  przy współudziale środków Rządowego Funduszu Polski   Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Beneficjent: Gmina Dzierzkowice

Całkowita wartość inwestycji: 4 016 537,12 zł

Kwota dofinansowania: 3 815 700,00 zł

Okres realizacji:  kwiecień 2023  - wrzesień  2024 roku

 

Gmina Dzierzkowice otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski   Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn:

Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy   Dzierzkowice

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje przebudowę w dwóch etapach 7 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych 

Pierwszy etap z terminem wykonania do końca sierpnia 2023 roku obejmuje  przebudowę nw wymienionych dróg

1.  Przebudowa drogi gminnej nr 108524L w m. Ludmiłówka  gm. Dzierzkowice na odcinku długości 1,215 km

2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 33 w m. Terpentyna  gm. Dzierzkowice na odcinku 0,907 km

3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1415/20 i 543   w m. Dzierzkowice -Podwody  gm. Dzierzkowice na odcinku długości 0,765 km

4. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 256 w m. Dzierzkowice Góry   gm.      Dzierzkowice, na odcinku długości 0,680 km

5.   Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 174, 170/1, 169  w m. Terpentyna  gm. Dzierzkowice na odcinku długości 0,457 km

Drugi etap z terminem wykonania do końca września 2024 roku obejmuje  przebudowę nw wymienionych dróg

6.  Przebudowa drogi gminnej nr 108533L w m. Wyżnica-Kolonia  gm. Dzierzkowice na odcinku długości 1,676 km

7. Przebudowa drogi gminnej nr 108681L Dzierzkowice Wola-Ludmiłówka  gm. Dzierzkowice  na odcinku długości 2,445 km.

 Drogi objęte projektem  stanowiących główne ciągi komunikacyjne ,  obsługujące mieszkańców Gminy   Wykonanie przebudowy  dróg w zakresie: wzmocnienia istniejącej  konstrukcji podbudowy i nawierzchni bitumicznych , elementów odwodnienia, oznakowania, wykonania chodników dla pieszych  ma na celu i pozwoli na uzyskanie normatywnych  parametrów technicznych,  dostosowujących te drogi do zwiększonego  ruchu i obciążenia , a także przyczyni się do znaczącej poprawy  bezpieczeństwa użytkowników dróg  i pieszych , zapobiegając jednocześnie o ich dalszej degradacji. 

Planowany efekt projektu: Podniesienie standardu drogi z zachowaniem jednorodności z siecią dróg publicznych, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności z siecią dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej oraz lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych.

Niżej zamieszczona dokumentacja fotograficzna  dokumentująca realizacje  zadania

Fot.  Warstwa wyrównawcza  - droga gminna nr 108524L w m. Ludmiłówka  odcinek długości 1,215 km

Fot  Miejsca przełomowe - droga wewnętrzna  w m. Dzierzkowice Podwody-kierunek Suchodoły odcinek długości 0,765 km

Fot  Warstwa wyrównawcza  - droga wewnętrzna  w m. Dzierzkowice Góry,  kierunek  Ludmiłówka    odcinek długości 0,680 km

    Fot  Warstwa wyrównawcza  - droga wewnętrzna  w m. Terpentyna   odcinek długości 0,907 km

Fot  Warstwa wyrównawcza  - droga wewnętrzna  w m. Terpentyna   odcinek długości 0,457 km