"Program Czyste Powietrze" Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
  • 30 styczeń 2023 13:46

Czyste powietrze

,,Czyste Powietrze’’ to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza.

      Niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w Programie,, Czyste Powietrze”.

- księga wieczysta lub inny dokument potwierdzający własność budynku,

- zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia,

- zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy ( jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania),

- zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie

( jeśli dotyczy),

- umowę /y z wykonawcą/mi ( jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Dzierzkowice na dzień 31.12.2022r.

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

135

Liczba zawartych umów

98

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

70

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

2 035 782,08 złotych