• 26 październik 2020 13:06

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108524L od km 3+060 do km  3+890 w m. Ludmiłówka „

Zadanie realizowane w roku 2020 przy współudziale środków z               

Funduszu Dróg Samorządowych

                      

            Beneficjent: Gmina Dzierzkowice

Całkowita wartość inwestycji: 266 029,00 zł

Kwota dofinansowania: 181 570,00 zł

Okres realizacji: sierpień 2020  - wrzesień 2020 roku

 

Gmina Dzierzkowice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację  projektu  pn Przebudowa drogi gminnej nr 108524L od km 3+060 do km  3+890 w m. Ludmiłówka 

 Opis projektu:

Projekt obejmuje kontynuację przebudowy   drogi  gminnej nr 108524L na odcinku od km 3+060 do km 3+890 w m. Ludmiłówka  gm. Dzierzkowice w zakresie – wykonanie:  dwuwarstwowej   nawierzchni bitumicznej szer. 6 m i 4  m , grubości łącznej 7 cm na odcinku długości 0,830 km ,  pobocza  gruntowe i utwardzone kruszywem szer. 0,75 od km 0+005 do km 0+820, wykonanie oznakowania pionowego.

Harmonogram robót

Roboty przygotowawcze      08-2020

Roboty nawierzchniowe       09-2020                                                                                                                         

Roboty wykończeniowe        09-2020             

                                                                                

Planowany efekt projektu: Podniesienie standardu drogi z zachowaniem jednorodności z siecią dróg publicznych, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności z siecią dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej oraz lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych.

 

Niżej fot dokumentujące realizacje zadania: