• 04 październik 2021 10:31

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowych Funduszy Celowych

Nazwa Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108526L od km 0+000 do km 0+600 w m. Dzierzkowice-Góry” 

Kwota dofinansowania: 73 050,00 zł
Całkowita wartość zadania: 216 647,56 zł

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108526L na odcinku długości 0,600 km obejmuje:

Wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 3,50 m, wykonanie mijanek, wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,75 m utwardzonych kruszywem i poboczy gruntowych, odmulenie z wyprofilowaniem lewostronnego rowu przydrożnego na długości 0,6 km.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych drogi gminnej. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Termin realizacji zadania – 31 maja 2022 roku.