• 26 październik 2020 12:55

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108525L od km 0+005 do km  0+820 w m. Dzierzkowice-Góry „

Zadanie realizowane w roku 2020 przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych

                      

             Beneficjent: Gmina Dzierzkowice

Całkowita wartość inwestycji: 238 812,00 zł

Kwota dofinansowania: 162 863,00 zł

Okres realizacji:  czerwiec 2020  - sierpień 2020 roku

 

Gmina Dzierzkowice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację  projektu  pn Przebudowa drogi gminnej nr 108525L od km 0+005 do km  0+820 w m. Dzierzkowice-Góry 

 Opis projektu:

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy  drogi  gminnej nr 108525L na odcinku od km 0+005 do km 0+830 w m. Dzierzkowice Góry  gm. Dzierzkowice w zakresie – wykonanie:  dwuwarstwowej   nawierzchni bitumicznej szer. 5 m , grubości łącznej 7 cm na odcinku długości 0,815 km ,  pobocza  gruntowe  prawostronne szer. 0,75 od km 0+005 do km 0+820, lewostronne utwardzone płytami ażurowymi od km 0+129 do km 0+188 , Wykonanie lewostronnego chodnika dla pieszych szer. 1,25 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej w obramowaniu z krawężnika betonowego 15x30 cm i obrzeza betonowego 6x20 cm na odcinku długości 174 m,  Ustawienie energochłonnych barier ochronnych  na odcinku długości 57 m.

Harmonogram robót

Roboty przygotowawcze      06-2020 roku

Roboty nawierzchniowe       07-2020 do 07-2020 

 Roboty wykończeniowe        07-2020 do 08-2020                                                                                            

Wykonanie chodnika             06-2020 do 07-2020

Planowany efekt projektu: Podniesienie standardu drogi z zachowaniem jednorodności z siecią dróg publicznych, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności z siecią dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej oraz lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych.

 

Niżej fot dokumentujące realizacje  zadania: