• 04 październik 2021 08:22„ Przebudowa drogi gminnej nr 108537L od km 0+000 do km 0+920 w m. Dzierzkowice-Zastawie „

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   (nabór 2021-zadanie jednoroczne)    
 

Łączny koszt kwalifikowalny zadania:  264 741,83 zł

Kwota dofinansowania: 132 370,00 zł                                                                                                       

Wkład własny: 132 371,83 zł

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108537L na odcinku długości 0,920 km  w m. Dzierzkowice-Zastawie obejmuje:

Wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 4,00 m, wykonanie mijanek, korekta łuków poziomych na włączeniu do drogi powiatowej nr 2639L, wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,75 m  utwardzonych kruszywem i poboczy gruntowych, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. energochłonnych barier drogowych oraz ustawienie poręczy ochronnych, remont ścianki czołowej na przepuście poprzecznym.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych drogi gminnej. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Termin realizacji zadania – 31 maja 2022 roku.