• 05 luty 2024 12:18

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XLIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2024r. (poniedziałek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XLIII  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 12 luty 2024 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wytypowania przedstawiciela Gminy Dzierzkowice do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Dzierzkowice na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym kościele rzymskokatolickim pw. Św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach.
 12. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
 13. Wolne wnioski
 14. Omówienie  spraw bieżących.
 15. Interpelacje, zapytania
 16. Zakończenie obrad sesji.