• 30 listopad 2021 15:32

ZARZĄDZENIE Nr 62/0050/2021

Wójta Gminy Dzierzkowice

 z dnia 26 listopada 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na najem - dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku stanowiącym własność gminy Dzierzkowice  w  miejscowości Terpentyna, powołania Komisji  Przetargowej oraz regulaminu  przetargu.

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku  poz.1372 ) art.25 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art.40 ust.1pkt.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U z 2021 r., poz. 815),  zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na najem-dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku usługowym po Lecznicy WET położonego w miejscowości  Terpentyna gmina  Dzierzkowice.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:

1.  Tomasz Ośka - Przewodniczący

2 . Agnieszka Lenart  - członek

3.  Renata Rachoń  - członek

§ 3

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu” , stanowiącym  załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 4

Zatwierdzam  „ Regulamin przetargu” , stanowiący załącznik nr  2 do Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice  na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy Dzierzkowice.

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.