• 21 czerwiec 2023 11:33

 

ZARZĄDZENIE Nr 30/0050/2023

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 19 czerwca 2023 roku

 

w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

 

            Na podstawie art. 30 ust.1,2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm. ), art.37 ust.1, art.38 ust.1 i 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, ust.3, art.67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U z 2023  r. poz. 344), Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządzam, co następuje:

§ 1

            Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnych: 203/19 o powierzchni 0,1019 ha, 203/24 o powierzchni 0,1010 ha, 203/25 o powierzchni 0,1003 ha, 203/26 o powierzchni 0,1013 ha, 203/27 o powierzchni 0,1010 ha, położone w miejscowości Terpentyna, stanowiące własność Gminy Dzierzkowice, dla których Sąd  Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1K/00037107/8, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

            W celu przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

1.  Przewodniczący  Komisji                    –  Tomasz Ośka           

2.  Zastępca Przewodniczącego Komisji  –  Renata  Rachoń

3.  Członek  Komisji                                –   Agnieszka Lenart    

4.  Członek  Komisji                                –   Wojciech Młynik

5.  Członek Komisji                                 –   Anna Stępień

§ 3

1. Komisja Przetargowa wykonuje swoje zadania w co najmniej 3-osobowym składzie, przy czym obowiązkowa jest obecność Przewodniczącego Komisji bądź jego Zastępcy.

2. Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, kieruje pracą Komisji.

§ 4

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu” stanowiące załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zatwierdzam „Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr  6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dzierzkowice.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.