• 11 sierpień 2023 08:26

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów oraz kontroli wewnętrznej (umowa o pracę)

 

Wymagania konieczne:

- wyższe, preferowane ekonomiczne/prawne

- doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- dobra obsługa komputera: MS Office

- znajomość LSR

- znajomość zagadnień PROW 2014-2020

- dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,

- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność

- umiejętność śledzenia zmian w przepisach

- umiejętność organizacji pracy

- umiejętność komunikacji i pracy w zespole,

-stosowanie  zasad  dyskrecji  i poufności

 -zdolność szybkiego uczenia się i brak obaw przed nowościami

- kursy, szkolenia, certyfikaty zw. z zakresem zadań

 

Wymagania pożądane:

-doświadczenie pracy w sektorze pozarządowym

- znajomość języka angielskiego

- prawo jazdy kat. B

 

Zakres zadań:

 • doradztwo dla mieszkańców terenu LSR w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz wniosków o płatność,
 • realizacja  celów i zadań określonych przez Zarząd i koordynatora biura
 • obsługa zw. z naborem wniosków (w tym projektów grantowych) składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową zw. z funkcjonowaniem LGD oraz przedsięwzięć określonych w  LSR
 • zarządzanie ryzykami grantów poprzez identyfikację potencjalnych ryzyk oraz opracowanie strategii reakcji
 • Kontrolowanie i nadzór nad postępem prac oraz zgodności z celami projektów i postępem prac ze względu na czas i jakość w tym kontrola i monitoring projektów grantowych
 • Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc (projekty grantowe)
 • Przygotowanie sprawozdań w tym z realizacji LSR dla Zarządu
 • Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów.
 • Kontrolowanie prawidłowości stosowania obowiązkowych procedur   
 • Monitorowanie  postępów  realizacji LSR oraz problematyki związanej z funduszami UE,
 • Monitorowanie w zakresie  nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy, procedury, interpretacje) związane z realizacją działań stowarzyszenia
 • Poszukiwanie możliwości pozyskania  zewnętrznego dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia z różnyvch programów i funduszy,,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach funduszy UE
 • wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa),
 • realizacja projektów Stowarzyszenia
 • uczestnictwo  w działaniach informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych zw. z obszarem LGD oraz działalnością LGD w ramach podejmowanych inicjatyw stowarzyszenia
 • inne zadania wpływające na prawidłową umowę na funkcjonowanie, umowy ramowej oraz  realizacji założeń LSR  

 

 • Zakres odpowiedzialności:
 • zw. z realizacją projektów/zadania projektowe
 • administracyjna
 • za powierzone wyposażenie stanowiska pracy
 • za powierzoną dokumentację
 • dbałość o dobro pracodawcy w tym pozytywny wizerunek stowarzyszenia i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę   

 

 

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV)

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzonym świadectwem pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

-oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym  adresem zwrotnym  i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów oraz kontroli wewnętrznej na adres: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik, nr telefonu:  81 825 27 27.

 

Oferty przyjmujemy w nieprzekraczającym terminie w dniach od 10.08.2023r do 25.08.2023r. do godz. 16.00
Liczy się data wpływu dokumentów.

Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

 1. Weryfikacja dokumentów/ocena formalna złożonych ofert
 2. Rozmowa Kwalifikacyjna

 

Wyniki naboru podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej LGD.