• 10 sierpień 2021 13:55

  Zarządzenie Nr 42/ 0050/2021

Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 30  lipca 2021 roku


w sprawie: ogłoszenia  nieruchomości  stanowiących własność  Gminy Dzierzkowice do dzierżawy w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji przetargowej oraz regulaminu przetargów.


             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art.25 ust.1, art. 38 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020  r., poz. 1990 )  zarządzam, co następuje:

§  1

1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierzkowice, na okres do 3 lat :

1) działka nr ew. 31 o powierzchni 0,4400 ha, położona w miejscowości Krzywie gmina Dzierzkowice,

2) działka  nr ew. 32 o powierzchni 0,2760  ha, położona w miejscowości Krzywie gmina  Dzierzkowice,

3) działka nr ew.  33 o powierzchni 0,3277 ha, położona w miejscowości  Krzywie gmina Dzierzkowice.

§  2

Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§  3

1. W celu  przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek opisanych w  § 1, powołuje  Komisję Przetargową w następującym składzie:

1) Tomasz Ośka             -  Przewodniczący Komisji
2) Anna Stępień            -   Członek Komisji
3) Renata Rachoń         -  Członek Komisji

§  4

Zatwierdzam „ Regulamin przetargu ” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§  5

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice,  na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.

§   6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice .

§  7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.