• 30 marzec 2023 07:26

      Zarządzenie  Nr 13/0050/2023

      Wójta Gminy Dzierzkowice

      z dnia  27 marca 2023 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego  własność  Gminy Dzierzkowice.

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ), w związku z art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn.zm. ) oraz Uchwały  Rady Gminy Dzierzkowice Nr XXXV/251/2023 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Przeznacza się do wynajmu w drodze bezprzetargowej  lokal użytkowy o powierzchni   59,85 m2 usytuowany w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Terpentyna na nieruchomości o nr. ew.168/5, stanowiący własność Gminy Dzierzkowice, na rzecz dotychczasowego najemcy, z przeznaczeniem  na  świadczenie usług stomatologicznych.

2.Ustala się  czynsz miesięczny z tytułu najmu lokalu użytkowego w wysokości 5,00 zł netto za 1 m2.

§ 2

Warunki korzystania z lokalu opisanego w § 1 określi umowa najmu.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń  Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierzkowice  i w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Dzierzkowice wykaz o przeznaczeniu lokalu użytkowego do najmu, stanowiący  załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informację o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu, o którym mowa w  § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.