• 30 marzec 2023 07:23

      Zarządzenie  Nr 12/0050/2023

      Wójta Gminy Dzierzkowice

      z dnia  27 marca 2023 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego  własność  Gminy Dzierzkowice.

 

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( t. j. Dz. U z 2023 roku poz.40 ), w związku z  art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r, poz.1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XXXV/250/2023 Rady Gminy Dzierzkowice  z dnia 9 marca 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy  zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Przeznacza się do wynajmu w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy o powierzchni 72,00 m2, usytuowany w budynku dawnej zlewni  mleka  w miejscowości Terpentyna na nieruchomości o nr. ew. 212/2, stanowiący własność Gminy Dzierzkowice, na rzecz dotychczasowego najemcy,  z przeznaczeniem na działalność gospodarczą – sklep.

2.Ustala się czynsz miesięczny z tytułu najmu lokalu użytkowego  w wysokości 10,00 zł netto  za 1 m2.

§ 2

Warunki korzystania z lokalu opisanego w § 1 określi umowa najmu.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierzkowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice wykaz o przeznaczeniu lokalu użytkowego do najmu, stanowiący  załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informację o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu, o którym mowa w  § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.