• 16 grudzień 2020 10:40

ZARZĄDZENIE  Nr 64/0050/2020

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 10 grudnia 2020 roku

 

w sprawie: przeznaczenia lokali do dzierżawy stanowiących  własność  Gminy Dzierzkowice.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 ), uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr  XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 r w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XVII/110/2020 w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy lokale  usytuowane w budynku stanowiącym  własność  Gminy Dzierzkowice wraz z nieruchomością  w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

- lokale  w budynku Ośrodka Zdrowia  w miejscowości Terpentyna o powierzchni 641,20 m².

§ 2

Ustala się czynsz miesięczny  w wysokości:

- dla lokali, o których mowa w § 1  usytuowanych  w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości  Terpentyna –   1,80 zł netto za 1 m².

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicy ogłoszeń sołectwa Terpentyna, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej  Gminy  w Biuletynie Informacji Publicznej  na okres 21 dni wykaz  o przeznaczeniu lokali do dzierżawy stanowiący  załącznik  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu, o którym mowa w  § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.