• 03 listopad 2021 14:08

 ZARZĄDZENIE  Nr  55/0050/2021

Wójta Gminy Dzierzkowice

  z dnia 29 października  2021 roku

 

w sprawie: przeznaczenia  lokali stanowiących  własność Gminy Dzierzkowice do najmu.

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990) Wójt Gminy  Dzierzkowice zarządza,  co następuje:

§ 1

Przeznacza się do najmu lokale użytkowe o powierzchni 50,15 m2, usytuowane w budynku usługowym stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice, położonym w miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowice na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 203/8, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicy ogłoszeń  sołectwa Terpentyna, w prasie oraz na stronie internetowej  Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do najmu stanowiący  załącznik  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu, o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 4

Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  Sekretarzowi  Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.