• 26 październik 2022 11:56

Zarządzenie Nr 54/0050/2022
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 21 października 2022 roku


w sprawie: przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm) oraz art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXI /215/2022 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 września 2022 roku zarządzam, co następuje:


§ 1


Przeznacza się do najmu w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy o powierzchni 68,87 m2 usytuowany w budynku dawnej Zlewni Mleka w miejscowości Terpentyna nr. ew. 212/2, stanowiący własność Gminy Dzierzkowice, na rzecz dotychczasowego najemcy, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą – sklep.


§ 2


Warunki korzystania z lokalu opisanego w § 1 określi umowa najmu.


§3


Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokalu użytkowego do najmu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4


Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.


§ 5


Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.