• 03 październik 2019 00:00
ZARZĄDZENIE Nr. 51/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia  3 października 2019 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w Dzierzkowicach- Woli , powołania Komisji  Przetargowej oraz regulaminu  przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z póż. zm ) oraz § 9 Uchwały Nr. XVIII/98/2008  Rady Gminy Dzierzkowice z dnia  4 lipca  2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych o pow. 52,74 m2 i 30,88 m2 położonych w Dzierzkowicach – Woli ( Zlewnia Mleka ),  Gm. Dzierzkowice.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia przetargu powołuje Komisje Przetargową w następującym składzie:
1.  Tomasz Ośka          -   Przewodniczący
2 . Bieniek  Elżbieta    -   członek
3.  Młynik Wojciech    -   członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniami o przetargu , stanowiące załącznik nr. 1 , nr. 2 do zarządzenia.

 
§ 4
 
Zatwierdzam  „ Regulamin przetargu” , stanowiący załącznik nr. 3 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.