• 27 lipiec 2022 14:58

 Zarządzenie  Nr 42/0050/2022

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 25 lipca 2022 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do najmu lokali użytkowych w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice.

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ) oraz art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do najmu lokale usytuowane w budynku ( Mleczarnia  ) stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice  o powierzchni 54,96 m 2, położonym na działce o numerze  ewidencyjnym 212/2 w miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowic w drodze bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Dzierzkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Terpentynie 1,  na okres do 3 lat.

§ 2

Warunki korzystania z lokali opisanych w  § 1 określi umowa najmu.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali, pomieszczeń do najmu stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie  zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.