• 21 lipiec 2021 07:28

 

ZARZĄDZENIE  Nr 38/0050/2021

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 19  lipca 2021 roku

 

w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm.), art.37 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r , poz. 1990, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.1490)  oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice  Nr XIX/131/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Terpentynie  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 160/9 o powierzchni

0,0203 ha położoną w miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowice w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

§ 2

W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 160/9 o powierzchni 0,0203 ha  położonej w Terpentynie powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:

1.  Tomasz Ośka       - Przewodniczący

2 . Agnieszka Lenart  - członek

3.  Renata Rachoń  -  członek

§ 3

 

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ”  stanowiący załącznik Nr 1 do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .