• 11 styczeń 2024 07:43

ZARZĄDZENIE  Nr 3/0050/2024

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 05 stycznia 2024 roku

 w sprawie: przeznaczenia lokali do dzierżawy stanowiących  własność  Gminy Dzierzkowice.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm ), Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr  XLII/289/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy lokale  usytuowane w budynku stanowiącym własność  Gminy Dzierzkowice wraz z nieruchomością w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres trzech lat z przeznaczeniem na działalność statutową Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nasz Lekarz” w Terpentynie, gmina Dzierzkowice:

- lokale w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Terpentyna 170, gmina Dzierzkowice o powierzchni 533,20 m².

§ 2

Ustala się czynsz miesięczny  w wysokości:

- dla lokali, o których mowa w § 1  usytuowanych  w budynku Ośrodka Zdrowia  w miejscowości Terpentyna 170, gmina Dzierzkowice – 2,30 zł netto za 1 m².

§ 3

Warunki korzystania z dzierżawy  zostaną  określone w umowie dzierżawy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 5

  1. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest wykaz lokali przeznaczonych do oddania  w dzierżawę.
  2. Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice na okres 21 dni oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy  Dzierzkowice i w Biuletynie Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz w sposób zwyczajowo przyjęty  na terenie  gminy Dzierzkowice.
  3. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 6

Zarządzenie  wchodzi  w  życie z dniem podpisania.