• 23 maj 2022 14:07

Zarządzenie  Nr 26/0050/2022

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 19 maja 2022 roku

 

w sprawie:  przeznaczenia nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm. ) oraz  art.35 ust.1  i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1899 z późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XXVIII/196/2022 z dnia  14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość  gruntową stanowiącą własność Gminy Dzierzkowice, położoną w obrębie Dzierzkowice – Wola, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem ewidencyjnym 1041, o powierzchni 0,44 ha , dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi Księgę Wieczystą LU1K/00032394/1, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 § 2

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice,  na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy,  stanowiący załącznik  Nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu, o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.