• 12 maj 2021 14:07

   ZARZĄDZENIE  Nr 26/0050/2021

 Wójta Gminy Dzierzkowice

    z dnia 11 maja 2021  roku

 

 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą  Nr XIX/131/2021 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Terpentynie zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową  zabudowaną  budynkiem stanowiącą własność Gminy Dzierzkowice  o numerze  ewidencyjnym 160/9  o powierzchni  0,0203 ha położoną w miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowice zapisaną w księdze wieczystej LU1K/00037107/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość opisana szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w  § 1 podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.