• 12 maj 2021 14:00

ZARZĄDZENIE  Nr 24/0050/2021

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 10 maja 2021 roku

 

w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Terpentynie.

Na podstawie art. 30 ust.1,2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm.),art.38 ust.1,2,art.40 ust.1pkt.1,ust.3, art.67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990), § 3 ust.1, § 4 ust.2, § 6 ust.1,ust.7, § 8 ust.2, § 9, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 z późn. zm ) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 203/19 o powierzchni 0,1019 ha, 203/23 o powierzchni 0,1008 ha, 203/24 o powierzchni 0,1010 ha, 203/25 o powierzchni 0,1003 ha, 203/26 o powierzchni 0,1013 ha, 203/27 o powierzchni 0,1010 ha, położone w miejscowości Terpentyna stanowiące własność Gminy Dzierzkowice uregulowane w Księdze Wieczystej  LU1K/00037107/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

1.W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym pierwszego przetargu na sprzedaż̇ nieruchomości opisanych w  § 1 niniejszego zarządzenia

obniża się w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym o 20 % cenę wywoławczą nieruchomości ustalonych przy ogłoszeniu pierwszego przetargu przedmiotowych nieruchomości.

2. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, dla nieruchomości określonychw § 1  niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuję Komisję Przetargową w  składzie:

1. Tomasz Ośka              -   Przewodniczący

2. Agnieszka  Lenart      -   członek

3. Wojciech Młynik       -   członek

§ 4

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ” stanowiące załącznik  nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do zarządzenia.

§ 5

Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice.

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.