• 11 styczeń 2023 12:28

      Zarządzenie  Nr 2/0050/2023

      Wójta Gminy Dzierzkowice

      z dnia  5 stycznia 2023 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do najmu lokalu  stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz.559 z późn.zm.), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1899 z późn.zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat  lokal, stanowiący własność Gminy Dzierzkowice, usytuowany w budynku ( po  zlewni mleka), położony na działce o numerze ewidencyjnym 212/2 w  miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowice  z przeznaczeniem na lokal mieszkalny.

 § 2

Ustala się opłatę z tytułu najmu lokalu mieszkalnego  w wysokości 1,00 zł za 1 m2.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice wykaz o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do najmu, stanowiący  załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Warunki  umowy najmu  lokalu mieszkalnego  zostaną określone w umowie najmu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.