• 06 kwiecień 2022 19:53

ZARZĄDZENIE  Nr 14/0050/2022

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia  05 kwietnia  2022 roku

 

w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń do dzierżawy stanowiących własność Gminy Dzierzkowice.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz.U. z 2022 r., poz. 559), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn.zm.) Wójt Gminy Dzierzkowice  zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy pomieszczenia usytuowane w budynku przeznaczonym pod działalność gospodarczą usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 160/10 w miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowice  zapisana w księdze wieczystej Nr LU1K/00037107/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kraśniku stanowiącą własność Gminy Dzierzkowice wraz z nieruchomością przyległą do budynku, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń  sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej  Gminy wykaz o przeznaczeniu pomieszczeń do  dzierżawy stanowiący  załącznik  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu, o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.