• Data wydarzenia:
Zarządzenie Nr 4/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 10 stycznia 2019r.
 
 
w sprawie:  przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Dzierzkowice.
 
 
Na podstawie  36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U  z 2018 poz. 994 z późn. zm.) i art. § 26 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1-14 do Uchwały  Nr IX/ 51/2003 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 26 września 2003r. w sprawie uchwalenia  Statutów  sołectw  w  Gminie Dzierzkowice zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
  1. Zwołuje się zebrania wiejskie w sołectwach gminy Dzierzkowice w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  2. Miejsca, daty i godziny zebrań określa harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectw przez ogłoszenie oraz na tablicach ogłoszeń  na co najmniej 7 dni przed datą  wyznaczonego zebrania wyborczego.