• Data wydarzenia:

Zarządzenie Nr 0152/1/2011

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie:  przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich  w Gminie Dzierzkowice.

 

                Na podstawie  art. § 26  statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1-14 do Uchwały  Nr IX/ 51/2003 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 26 września  2003 r.  w sprawie uchwalenia  Statutów  sołectw  w  Gminie Dzierzkowice zarządza się, co następuje : 

§ 1.

1.   Zwołuje się zebrania wiejskie w sołectwach gminy Dzierzkowice w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

2.   Miejsca, daty i godziny zebrań określa harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectw przez ogłoszenie oraz na tablicach ogłoszeń  na co najmniej 7 dni przed datą  wyznaczonego zebrania wyborczego.

           Wójt Gminy

          Jan Grzebuła

 

 

                                                         Załącznik Nr 1

                                                      do Zarządzenia Nr 0152/1/2011

        Wójta Gminy Dzierzkowice

 z dnia 11 stycznia 2011r.


 

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

 

L.p. Sołectwo Data Dzień Godzina Miejsce
1 Dzierzkowice - Zastawie 30-01-2011 Niedziela 15:00 Klub rolnika
2 Dzierzkowice - Wola 19-01-2011 Środa 17:00

Dom Wiejski

D-ce Wola

3 Dzierzkowice - Rynek 02-02-2011 Środa 17:00

Urząd Gminy

Dzierzkowice

4 Dzierzkowice - Góry 10-02-2011 Czwartek 17:00

Urząd Gminy

Dzierzkowice

5 Dzierzkowice - Podwody 28-01-2011 Piątek 17:00

Klub rolnika

Podwody

6 Terpentyna 30-01-2011 Niedziela 10:30

Urząd Gminy

Dzierzkowice

7 Sosnowa - Wola 19-02-2011 Sobota 17:00

Świetlica Wiejska

Sosnowa - Wola

8 Dębina 19-02-2011 Sobota 15:00 Dom sołtysa
9 Wyżnica 13-02-2011 Niedziela 15:00

Szkoła podstawowa

w Wyżnicy

10 Wyżnica - Kolonia 29-01-2011 Sobota 16:00

Lokal P. W. Gąski

WOTEX

11 Wyżnianka 11-02-2011 Piątek 17:00

Remiza OSP

w Wyżnicy

12 Wyżnianka - Kolonia 20-02-2011 Niedziela 17:00 Dom sołtysa
13 Krzywie 20-02-2011 Niedziela 14:30 Klub rolnika Podwody
14 Ludmiłówka 13-02-2011 Niedziela 11:30

Dom Wiejski

w Ludmiłówce