• 24 listopad 2021 08:57

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje fragmenty miejscowości Dębina, Sosnowa Wola, Dzierzkowice Wola, Terpentyna, Dzierzkowice Zastawie, Ludmiłówka, Dzierzkowice Góry, Dzierzkowice Rynek, Krzywie, Dzierzkowice Podwody, Wyżnianka Kolonia, Wyżnianka, Wyżnica oraz Wyżnica Kolonia, a także korektę ustaleń tekstowych obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzkowice znajduje się na stronie internetowej BIP pod adresem:https://ugdzierzkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1694693