• 06 marzec 2023 08:47

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 9 marca 2022r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

    Dariusz Latos

 

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XXXV  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 9 marca 2023 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Analiza oświadczeń majątkowych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraśnik
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki  za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych
 13. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na rok 2024
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024-2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzkowice w 2023 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu  użytkowego dotychczasowemu najemcy
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu  użytkowego dotychczasowemu najemcy
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice
 19. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
 20. Wolne wnioski
 21. Omówienie spraw bieżących.
 22. Interpelacje, zapytania
 23. Zakończenie obrad sesji.