• 05 marzec 2021 08:11

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XIX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 9 marca 2021r. (wtorek) o godz. 9 00 w Świetlicy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie, Terpentyna 182, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                Dariusz Latos

 

Projekt


PORZĄDEK
OBRAD XIX SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu 9 marca 2021 roku


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie dla gminy Dzierzkowice na lata 2021– 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Dzierzkowice
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dzierzkowice na lata 2020-2025”
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzkowice w 2021 roku
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Terpentynie
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Dzierzkowice
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmi any uchwał y w sprawie R egulaminu utrzymani a
czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzkowice
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
18. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
19. Wolne wnioski
20. Omówienie spraw bieżących.
21. Interpelacje, zapytania
22. Zakończenie obrad sesji.