• 01 marzec 2022 15:19

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021., poz. 1372) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXVII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 8 marca 2022r. (wtorek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                Dariusz Latosrada

 

                                                                                                

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XXVII  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 8 marca 2022 roku

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzkowice w 2022 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Powiatową Straż Pożarną lub gminę
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dzierzkowice Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Dzierzkowice dotyczącego  prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kraśnik porozumienia międzygminnego w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii ZIT na lata 2022-2027 dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Miasto Kraśnik, gminę Kraśnik, Gminę Dzierzkowice oraz Gminę Urzędów w sprawie pełnienia przez Miasto Kraśnik funkcji lidera wskazanego powyżej porozumienia międzygminnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z powiatem Kraśnickim do realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów-Dzierzkowice”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
 13. Wolne wnioski
 14. Omówienie  spraw bieżących.
 15. Interpelacje, zapytania
 16.  Zakończenie obrad sesji.