• 31 październik 2019 00:00
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.
Sesja odbędzie się w dniu 8 listopada 2019r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzkowice.
 
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                Dariusz Latos


 
Projekt
 
PORZĄDEK
OBRAD  XI SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu 8 listopada 2019 roku
 
 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierzkowice położonych w miejscowości Dzierzkowice-Podwody.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dzierzkowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów
 14. Wolne wnioski
 15. Omówienie  spraw bieżących
 16. Interpelacje, zapytania -zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi.
 17. Zakończenie obrad sesji