• 29 październik 2021 14:27

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXIV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 5 listopada 2021r. (piatek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                Dariusz Latos

 

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD  XXIV SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 5 listopada 2021 roku

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dzierzkowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzkowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Dzierzkowice.
 14. Wolne wnioski
 15. Omówienie  spraw bieżących
 16. Interpelacje , zapytania
 17. Zakończenie obrad sesji