• 26 wrzesień 2022 08:23

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 30 wrzesnia 2022r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

PORZĄDEK

OBRAD  XXXI SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu  30 września 2022 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.
 5. Informacja o wykonaniu planów dochodów budżetu gminy na podstawie realizacji uchwał podatkowych i opłat lokalnych za I półrocze 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice dotychczasowemu najemcy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
 10. Podjęcie uchwały w  sprawie zmianu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice.
 11. Wolne wnioski.
 12. Omówienie  spraw bieżących.
 13. Interpelacje, zapytania.
 14. Zakończenie obrad sesji.