• 23 wrzesień 2021 11:36

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2021r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                Dariusz Latos

 

 

PORZĄDEK

OBRAD  XXIII SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu  30 września 2021 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
 4. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku
 5. Informacja o wykonaniu planów dochodów budżetu gminy na podstawie realizacji uchwał podatkowych i opłat lokalnych za I półrocze 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dzierzkowice na rok szkolny 2021/2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Dzierzkowice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Omówienie  spraw bieżących.
 14. Interpelacje, zapytania.
 15. Zakończenie obrad sesji.