• 25 wrzesień 2020 09:53

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy DzierzkowiceSesja odbędzie się w dniu 30 września 2020r. (środa) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzkowice.

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                Dariusz Latos

 

PORZĄDEK
OBRAD XVI SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu 30 września 2020 roku
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
4. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku
5. Informacja o wykonaniu planów dochodów budżetu gminy na podstawie realizacji uchwał podatkowych i opłat lokalnych za I półrocze 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad udostępniania gminnych obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych Gminy Dzierzkowice oraz powierzenia Wójtowi Gminy Dzierzkowice uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
9. Podjęcie uchwały w sprawie w określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dzierzkowice na rok szkolny 2020/2021
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
11. Wolne wnioski.
12. Omówienie spraw bieżących.
13. Interpelacje, zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.