• 22 grudzień 2021 08:43

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021., poz. 1372) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                Dariusz Latos

 

                                                             

                                                                                           Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XXV  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu  30 grudnia 2021 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierzkowice na lata 2022-2025
 1. Odczytanie projektu uchwały.
 2. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025
 3. Wystąpienie Wójta Gminy
 4. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
 5. Głosowanie nad projektem uchwały
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok
 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 2. Odczytanie Opinii Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Mienia  Komunalnego
 3. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie budżetu gminy na 2022 rok.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy
 5. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
 6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z wniesionymi poprawkami
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzkowice
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dzierzkowice
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIV/169/2021 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Dzierzkowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzkowice
 5. Wolne wnioski.
 6. Omówienie  spraw bieżących.
 7. Interpelacje, zapytania,
 8. Zakończenie obrad sesji.