• 28 czerwiec 2021 14:41

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r. (środa) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                Dariusz Latos

 

PORZĄDEK

OBRAD XXII SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 30 czerwca 2021 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Raport o stanie Gminy Dzierzkowice i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy  wotum zaufania:
 1. przedstawienie raportu – wystąpienie Wójta Gminy
 2. debata nad raportem
 1. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dzierzkowice.
 2. Zapoznanie  się Rady Gminy z:
 1. Sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,
 2. Sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31-12-2020r.,
 3. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,
 4. Informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Gminy w 2020r.,
 5. Informacją o działalności uchwałodawczej Rady Gminy w 2019 roku,
 6. Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dzierzkowice za 2020 rok,
 7. Opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzkowice odnośnie wykonania  budżetu Gminy za 2020 rok,
 8. Uchwałą  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie  opinii  Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu Gminy  za 2020 rok.
 9. Wystąpienie Wójta Gminy odnośnie przedstawionych sprawozdań,
 10. Dyskusja
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego      

 wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dzierzkowice z wykonania budżetu za  2020r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dzierzkowice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dzierzkowice Rynek
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzkowice.
 10. Wolne wnioski.
 11. Omówienie  spraw bieżących.
 12. Interpelacje, zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.