• 21 styczeń 2022 09:36

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021., poz. 1372) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021r. (piatek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                Dariusz Latos

 

 

                                                                                                

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XXVI  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 28 stycznia 2022 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektryczne
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzkowice – I etap nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzkowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzkowice – I etap
 12. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
 13. Wolne wnioski
 14. Omówienie spraw bieżących.
 15. Interpelacje, zapytania
 16. Zakończenie obrad sesji.