• 22 styczeń 2019 00:00
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje IV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.
Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz. 9 00   w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzkowice.
 
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                Dariusz Latos

                                             
                                                                                                
Projekt
PORZĄDEK
OBRAD IV  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu 28 styczeń 2019 roku
 
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach między sesyjnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania   Narkomanii  na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie  pomieszczeń w budynku po byłym Przedszkolu Gminnym w Terpentynie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice oraz osób fizycznych położnych w Dzierzkowicach-Góry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Dzierzkowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Dzierzkowice do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Kraśniku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 13. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski.
 15. Omówienie  spraw bieżących.
 16.  Zakończenie obrad sesji.