• 21 luty 2020 00:00
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.
Sesja odbędzie się w dniu 28 lutego 2020r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzkowice.
 
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                Dariusz Latos                                             
                                                                                                
Projekt
PORZĄDEK
OBRAD XIII  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu 28 lutego2020 roku
 
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania   Narkomanii  na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kraśnik w sprawie zasad finansowania opieki zapewniającej dzieciom z gminy Dzierzkowice w żłobku na terenie Miasta Kraśnik
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Dzierzkowice
 10. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
 11. Interpelacje, zapytania, wnioski.
 12. Omówienie  spraw bieżących.
 13.  Zakończenie obrad sesji.