• 20 luty 2019 00:00
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje V Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.
Sesja odbędzie się w dniu 28 luty 2018r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzkowice.
 
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                Dariusz Latos

                                                             
                                                                                                
Projekt
PORZĄDEK
OBRAD V  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu 28 luty 2019 roku
 
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach między sesyjnych
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzkowice w 2019 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 10. Wolne wnioski
 11. Omówienie  spraw bieżących
 12. Interpelacje , zapytania -zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi.
 13. Zakończenie obrad sesji