• 19 lipiec 2022 11:03

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 28 lipca 2022r. (czwartek) o godz. 14 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice.

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

 

PORZĄDEK

OBRAD  XXX SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 28 lipca 2022 roku

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dzierzkowice na rok szkolny 2022/2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Wolne wnioski.
 9. Omówienie  spraw bieżących.
 10. Interpelacje, zapytania.
 11. Zakończenie obrad sesji.