• 20 kwiecień 2023 13:07

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

                                                             

                                                                                                

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XXXVI  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 28 kwietnia 2023 roku

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice
 6. Informacja o zasobach pomocy społecznej gminy zgłoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dzierzkowicach.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach za 2022 rok.
 8. Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej odnośnie funkcjonowania spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia  Statutów  sołectw w Gminie Dzierzkowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji odnośnie sprzeciwu wobec planów budowy przez Firme EKO ENERGIA KRAŚNIK sp. zo o. inwestycji pod nazwą „ Zakład odzysku energii z procesu termicznego przeznaczenia frakcji energetycznej obwodów komunalnych” w Kraśniku
 17. Wolne wnioski
 18. Omówienie  spraw bieżących
 19. Interpelacje , zapytania
 20. Zakończenie obrad sesji.