• 21 listopad 2022 08:10

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2022r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD  XXXIII SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 25 listopada 2022 roku

 

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Informacja o działalności kulturalnej GOK i biblioteki gminnej.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dzierzkowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dzierzkowice na rok 2023
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dzierzkowice na 2023 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice
 17. Wolne wnioski
 18. Omówienie  spraw bieżących
 19. Interpelacje , zapytania
 20. Zakończenie obrad sesji